Salgs- og leveringsbetingelser gældende for handler med Eurec A/S.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

§ 1.
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt.
Alle tilbud er frit blivende med mindre andet er udtrykkeligt anført, og enhver ordrebekræftelse er afgivet under forudsætning af, at vor leverandør accepterer ordren, vil og kan effektuere samme til de af os forudsatte priser samt af, at levering fra vor leverandør rent faktisk finder sted til aftalt tid.

§ 2.
Leveringstiden er angiver af sælger efter bedste overbevisning efter de forhold, der forelå ved tilbuddets afgivelse og salgets bekræftelse. Sælger hæfter ikke for forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra sælgers leverandør, transporthindringer, force majeure, valutarestriktioner, strejke, lockout eller andre årsager i øvrigt udenfor sælgers kontrol.
I de tilfælde hvor sælger har forbeholdt sig ansvarsfrihed jfr. Ovenstående, berettiger overskridelsen af leveringsdatoen ikke køber til at annullere ordrer. Leveringstiden forlænges i givet fald med det antal dage leveringshindringen har været til stede.
Såfremt hindringen kan påregnes at vedvare mere end 1 måned, skal sælger være berettiget til at annullere handlen uden at dette anses som misligholdelse.

§ 3.
Køber skal straks, når leverance er sket foretage fornøden undersøgelse af det leverede. Hvis køber herefter vil reklamere, skal skriftlig reklamation ske overfor sælger senest 5 dage efter, at køber har modtaget leverancen.
Reklameres der ikke i overensstemmelse hermed, kan køber ikke gøre misligholdelsesbeføjelsen gældende.
Sælgers garantiforpligtigelser for leverede maskiner, er de samme som sælger stilles i udsigt af maskinleverandører og overtages som sådan direkte fra leverandører såfremt ikke andet er skriftligt vedtaget.
Maskinleverandørens garanti er 1 år på nye maskiner i et-holds skift. Ved flerarbejdsskift reduceres garantiperioden til 6 måneder. I de tilfælde hvor leverandører tilbyder to år eller anden reklamationsret, videregives disse til køber på samme vilkår som sælger får. Garantireparationer skal udføres af sælger, eller en af sælger befuldmægtiget reparatør i modsatfald bortfalder garantien. Udbedringer foretaget af tredjemand falder ikke ind und garantibetingelserne.
For handel i webshoppen gælder, at reparationer finder sted på vores adresse. Varer skal fremsendes hertil for reparation for købers regning. Såfremt en udbedring af fejl ønskes foretaget på stedet for opstilling af maskiner købt i webshoppen, forbeholder vi os ret til at fakturere opståede omkostninger i forbindelse med transport og timeløn undervejs.

§ 4.
Et erstatningskrav mod sælger kan aldrig overstige fakturabeløbet for den skete leverance.
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre direkte eller indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Sælger er endvidere ikke ansvarlig for omstændigheder, der skyldes arbejdskonflikter, brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed eller force majeure i øvrigt.

§ 5.
For nethandel fra vores webshop gælder:
For private; forbrugerlovgivningen og de garantier stipuleret heri.
For momsregistrerede §1-4
Fortrydelse af et køb, hvor returforsendelsesomkostninger er opstået for sælger, modregnes i eventuelt beløb til tilbagebetaling.
Brugsanvisninger fremsendes på tysk, eller engelsk om ønsket. Engelsk skal bestilles separat.
Leveringstider for nethandel vil være maxmalt 30 dage. I modsatfald kan både køber og sælger annullere købet. Leveringstiden oplyses på mail efter handlens indgåelse.

§ 6.
Enhver uoverensstemmelse mellem køber og sælger afgøres ved de ordinære domstole og således, at værneting for alle sager er civilretten i Vejle.

Kontakt info